Trang trí hoa tươi

Triển lãm HWP 2015 - Meliã Hanoi Hotel

2015-08-30 14:34:21 1151 lượt

 photo IMG_6705_zpsygplgv0a.jpg

 photo IMG_6764_zpsbscu6r6b.jpg

 photo IMG_6706_zps2whkayaf.jpg

 photo IMG_6743_zps9gece07y.jpg

 photo IMG_6747_zpstkklxejv.jpg

 photo IMG_6725_zpsfvobtcmu.jpg

 photo IMG_6740_zpsp04c6zvu.jpg

 photo IMG_6697_zpsh76ltgak.jpg

 photo IMG_6732_zpsqlx1wun8.jpg

 photo IMG_6712_zpsg5or6771.jpg

 photo IMG_6696_zps3uppd7ew.jpg

 photo IMG_6709_zpswafnupyf.jpg

 photo IMG_6686_zpsifcckhyi.jpg

 photo IMG_6690_zps4fmk4c9x.jpg

 photo IMG_6691_zpsceo8f0h9.jpg

 photo IMG_6689_zps3r9aeakw.jpg

 photo IMG_6695_zpsirgjrpdo.jpg

 photo IMG_6692_zpslc6vc2d6.jpg