Lễ ăn hỏi 9 tráp
Lễ ăn hỏi 9 tráp đặc biệt - 3 lễ - 120 suất chia
Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng đặc biệt - 3 lễ - 120 suất chia
Lễ ăn hỏi 9 tráp - 3 lễ - 130 suất chia